Сучасна автоматизо
/Prakt_navychky/perelik_pitan_do_praktichnikh_zamiriv_akush.doc
/Prakt_navychky/perelik_pitan_do_praktichnikh_zamiriv_lik.doc